Τελευταία Νέα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1ο  Άρθρο

Η λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από συγκεκριμένους όρους χρήσης, οι οποίοι αναλυτικά διαλαμβάνονται παρακάτω. Κατά συνέπεια, κάθε επισκέπτης υποχρεούται σε προσεκτική ανάγνωση και ακολούθως  πλήρη αποδοχή  των παρακάτω όρων, προ της επίσκεψης της παρούσας ιστοσελίδας και της χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

2ο Άρθρο

Πάσης φύσεως ηλεκτρονικό αρχείο, ήτοι κείμενο, εικόνα κ.λ.π., καθώς επίσης και οιοδήποτε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, το οποίο δημοσιεύεται ή ανήκει κατά περιεχόμενο την παρούσα ιστοσελίδα,  ανήκει στους ιδιοκτήτες της, εφαρμοζομένης της ισχύουσας  νομοθεσίας  περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

3ο Άρθρο

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της παρούσας ιστοσελίδας, η οιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οιονδήποτε τρόπο τόσο του περιεχομένου όσο και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση περιεχομένου της ιστοσελίδας, εφόσον :
α. δεν αλλοιώνεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθοιονδήποτε τρόπο,
β.  προορίζεται  για προσωπική πληροφοριακή χρήση του εκάστοτε επισκέπτη της ιστοσελίδας,
δ. αναφέρεται η πηγή Ιστορίες Αδέσποτων σε περίπτωση αναδημοσίευσης από άλλους χρήστες, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

4ο Άρθρο

Ο εκάστοτε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει  να συμμορφώνεται με το ισχύον πλέγμα νομοθεσίας τηλεπικοινωνιών, (ελληνική, ευρωπαϊκή ή και απορρέουσα εκ του διεθνούς δικαίου).

5ο Άρθρο

Η λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας δεν καλύπτεται από οιασδήποτε μορφής εγγυητικής ευθύνης, δεδομένου ότι παρά την επιδεικνυόμενη επιμέλεια, καθίστανται τεχνικά πιθανά σφάλματα μετάδοσης των πληροφοριών ή και μετάδοσης επιζήμιων συστατικών, (π.χ ιών κ.λ.π.).

6ο Άρθρο

Οι ιδιοκτήτες της παρούσας ιστοσελίδας δεν βαρύνονται με οιασδήποτε μορφής ευθύνη για τη λειτουργία έτερων ιστοσελίδων, στις οποίες τυχόν παραπέμπουν σύνδεσμοι, οι οποίοι διαλαμβάνονται στο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Υπό την έννοια αυτή, επίσης, οι ιδιοκτήτες της παρούσας ιστοσελίδας δεν βαρύνονται με οιασδήποτε μορφής ευθύνη για τη λειτουργία των έτερων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει η ενότητα e-shop. Ρητά δηλ. διευκρινίζεται ότι ο εκάστοτε επισκέπτης ο οποίος τυχόν συναλλάσσεται με τις τρίτες προτεινόμενες εμπορικές επιχειρήσεις, φορείς κ.λ.π.  ουδεμία αξίωση έχει σε βάρος των ιδιοκτητών της παρούσας ιστοσελίδας, (είτε εκ της συναφθείσας σύμβασης είτε εκ της διαφήμισης). 

7ο Άρθρο

Άπαντες οι ως άνω όροι δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς οιαδήποτε  προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου εναπόκειται στον εκάστοτε επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας  η μελέτη της παρούσας ενότητας και η ενημέρωσή του, (επισκέπτη) για τυχόν τροποποίηση των όρων.