Γίνε εθελοντής ανάδοχος εκπαιδευόμενου σκύλου-οδηγού τυφλών της Σχολής «Λάρα»

Ο εθελοντής ανάδοχος εκπαιδευόμενου σκύλου-οδηγού βοηθά στην ανάπτυξη ενός μελλοντικού σκύλου-οδηγού, φροντίζοντας ένα κουτάβι από την ηλικία των 6-7 εβδομάδων μέχρι την ηλικία των 12-15 μηνών. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των εθελοντών/ντριών είναι να είναι ενήλικοι και να αγαπούν τα ζώα, να είναι εξωστρεφείς, κοινωνικοί, και αναλόγως τις τρέχουσες ανάγκες να βολεύει η περιοχή κατοικίας τους την εκπαίδευση του κουταβιού.

Η Ελληνική Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων-Οδηγών Τυφλών «Λάρα» μέσω του εθελοντισμού επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση της αξίας ενός σκύλου-οδηγού στη ζωή ενός πολίτη με προβλήματα στην όραση, και γενικότερα στην εγκαθίδρυση του θεσμού των σκύλων-οδηγών στη χώρα μας και δια μέσου αυτού την επαύξηση της προσπελασιμότητας και της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υποδομών, φυσικών και ψηφιακών στην Ελλάδα.

Η αίτηση εθελοντή αναδόχου εκπαιδευόμενου σκύλου-οδηγού βρίσκεται εδώ