Τελευταία Νέα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1ο  Άρθρο

Η λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από συγκεκριμένους όρους χρήσης, οι οποίοι αναλυτικά διαλαμβάνονται παρακάτω. Κατά συνέπεια, κάθε επισκέπτης υποχρεούται σε προσεκτική ανάγνωση και ακολούθως  πλήρη αποδοχή  των παρακάτω όρων, προ της επίσκεψης της παρούσας ιστοσελίδας και της χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

2ο Άρθρο

Πάσης φύσεως ηλεκτρονικό αρχείο, ήτοι κείμενο, εικόνα κ.λπ., καθώς επίσης και οιοδήποτε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, το οποίο δημοσιεύεται ή ανήκει κατά περιεχόμενο την παρούσα ιστοσελίδα,  ανήκει στους ιδιοκτήτες της, εφαρμοζομένης της ισχύουσας  νομοθεσίας  περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

3ο Άρθρο

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτή της παρούσας ιστοσελίδας, η οιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οιονδήποτε τρόπο τόσο του περιεχομένου όσο και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας, σε οποιοδήποτε ελληνικό ενημερωτικό μέσο. Μόνο με την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτή της θα επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση περιεχομένου της ιστοσελίδας, εφόσον:
α. δεν αλλοιώνεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθοιονδήποτε τρόπο,
β. αναφέρεται η πηγή "Ιστορίες Αδέσποτων". 

4ο Άρθρο

Ο εκάστοτε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει  να συμμορφώνεται με το ισχύον πλέγμα νομοθεσίας τηλεπικοινωνιών, (ελληνική, ευρωπαϊκή ή και απορρέουσα εκ του διεθνούς δικαίου).

5ο Άρθρο

Άπαντες οι ως άνω όροι δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς οιαδήποτε  προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου εναπόκειται στον εκάστοτε επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας  η μελέτη της παρούσας ενότητας και η ενημέρωσή του, (επισκέπτη) για τυχόν τροποποίηση των όρων.